Čo je poistenie finančnej straty GAP, kedy sa oplatí, na čo slúži a čím sa líši od havarijného poistenia?

Pre mnohých vodičov je GAP poistenie ešte stále veľkou neznámou. Ide o koncept, ktorý môže vodičom priniesť pokoj a v mnohých prípadoch ušetriť nielen peniaze, ale aj mnoho starostí. GAP poistenie, havarijné poistenie, PZP poistenie - kto sa v tom má vyznať? Pokojne aj vy - stačí si prečítať tento článok.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 05.08.2022
Posledná aktualizácia: 01.12.2022

facebook
Čo je poistenie finančnej straty GAP, kedy sa oplatí, na čo slúži a čím sa líši od havarijného poistenia?

Čo je GAP poistenie?

Označenie GAP (Guaranteed Asset Protection) predstavuje poistenie finančnej straty. Pre vás ako majiteľa vozidla to znamená, že v prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže dostanete nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorá sa rovná obstarávacej cene vozidla, teda tú, ktorú ste za auto zaplatili.

GAP vám v niektorých prípadoch môže poskytnúť určitú istotu, minimálne počas prvých rokov po kúpe. Nikdy neviete, čo sa môže stať. 

Namiesto toho, aby ste získali iba niekoľko percent z počiatočnej investície, vráti sa vám celá suma, ktorú ste za auto zaplatili. Rozhodnutie, či do ochrany auta investujete nejakú čiastku alebo sa rozhodnete niesť riziko sami, je už len na vás. Bezpečnosť na cestách by vám mala byt' prioritou. Zdravie vás aj vašich spolujazdcov vám nikto ani nič nenahradí.

Čo všetko kryje GAP?

Poistenie finančnej straty kryje viacero oblastí:

 • odcudzenie vozidla (krádeže, lúpeže)
 • havárie vozidiel
 • živelné udalosti (povodne, víchrice, záplavy, požiar, veterné smršte, snehové kalamity a ďalšie)

Teda všetko, pri čom sa stane na vozidle totálna škoda.

Tip: Reflexná vesta patrí k povinnej výbave auta a znížiť riziko dopravných nehôd je možné práve dostatočnou viditeľnosťou na cestách a to používaním reflexných prvkov. Lepšiu viditeľnosť na cestách môžete posilniť napríklad používaním aj reflexných pások, ktoré sa dajú nalepiť zboku auta.

GAP sa vzťahuje iba na totálnu škodu alebo odcudzenie

Na vozovke sa môže rýchlo na aute spôsobiť nejaká škoda. Či už ide o prasknuté sklo alebo vbehnutie do jamy, možné je všetko. Vtedy najčastejšie trpí riadenie, tlmiče, stabilizátory, disky auta, pneumatiky či geometria.

Tip: Viete ako vybrať vhodné pneumatiky pre váš automobil?

GAP sa však nevzťahuje na čiastočné poškodenie auta, iba na totálnu škodu alebo odcudzenie. Preto je pri menších poistných rizikách najvhodnejšie mať uzavreté havarijné poistenie.

V každom prípade je vhodné škodu zdokumentovať svojpomocne a odfotiť auto aj vozovku a najistejšie môže byť zavolať k nehode policajtov, ktorí by mali všetko poriadne zdokumentovať. Dnes už na Slovensku nie je povinnosť volať policajtov k nehodám s majetkovou škodou, kde sa nikomu nič nestalo, avšak je lepšie zavolať ich, ak je vyššia škoda.

Kedy a komu sa oplatí GAP poistenie?

Gap poistenie sa oplatí aj skúseným vodičom, keďže doprava sa neustále zahusťuje takmer vo všetkých regiónoch. GAP poistenie je vhodné kombinovať aj vtedy, ak máte auto s lízingom.

V praxi to vyzerá napríklad tak, že pri krádeži auta po troch rokoch má vozidlo hodnotu asi polovicu pôvodnej sumy. Klient auto nemá, no ešte stále mu ostáva splatiť niekoľko splátok. Práve tu pomáha poistenie GAP. Poistné plnenie poisťovňa postúpi lízingovej spoločnosti a klient od nej obdrží na účet vyrovnanie.     

Na aké vozidlá možno uzatvoriť GAP poistenie?

Poistenie GAP je možné uzatvoriť:

 • pre nové aj ojazdené vozidlá
 • pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá do 3 500 kg
 • poistenie sa uzatvára iba pre vozidlá s bežnou prevádzkou (nie taxi, požičovne, autoškoly a podobne)
 • podmienkou vybavenia GAP poistenia je, že poisťované vozidlo už má uzatvorené havarijné poistenie alebo sa havarijné poistenie uzatvára súčasne s GAP poistením

PZP vs. GAP poistenie

GAP poistenie je na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP) dobrovoľným typom poistenia. 

Mat' uzatvorené PZP vyplýva zo zákona, GAP poistenie si môže každý vodič uzatvoriť podľa vlastného uváženia. Jedinou podmienkou je mať na poisťované vozidlo uzatvorené aj havarijné poistenie. 

Rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistenia je aj v ich funkcii.

Tip: Potrebujete vyriešiť a poistiť PZP? Prečítajte si všetko, čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení auta.

Hlavným cieľom GAP poistenia je krytie finančnej straty, teda vyplácanie rozdielu medzi kúpnou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou, ktorá je v prípade nehody vyplatená z havarijného poistenia. 

Finančná náhrada je teda vyplácaná vždy poistníkovi, nie poškodenej osobe, ako je to v prípade zmluvného poistenia. Taktiež PZP sa predlžuje na každý ďalší rok po dobu aktívneho jazdenia poistníka, GAP poistenie sa uzatvára po dobu 2-5 rokov, kedy je najmä pri nových vozidlách finančná strata na vozidle najväčšia.

Rozdiel medzi havarijným poistením a GAP

Havarijné poistenie kryje riziko iba do trhovej ceny auta. Takže už po opustení predajne má auto nižšiu cenu a každým mesiacom stráca aj na hodnote.

Ďalej je potrebné odpočítať si spoluúčasť. 

Teda v prípade, že by klientovi po troch rokoch ukradli auto, nedostal by od poisťovne za havarijné poistenie toľko peňazí, že by si za túto sumu mohol kúpiť nové auto - mohol by si za to kúpiť maximálne rovnako staré auto v podobnom stave. 

A práve tu sa oplatí mať uzatvorené GAP poistenie. To totiž nerieši spoluúčasť, ani vek vozidla a pri totálnej škode alebo krádeži vždy dostanete vyplatenú obstarávaciu cenu vozidla.

Tip: Všetko, čo potrebujete vedieť o havarijnom poistení. Kto ho potrebuje a kedy je nutné ho vybaviť?

Výhody GAP poistenia

GAP poistenie má množstvo výhod. K tým najväčším patria:

 • možnosť až 100 % návratu investície v prípade krádeže alebo totálnej škody a zároveň dostatok prostriedkov na obstaranie nového auta
 • poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj staršie vozidlá
 • výška poistnej sumy GAP sa môže vyšplhať až do výšky 120-tisíc Eur
 • pripoistenie môžete dojednať do 5 rokov od výroby vozidla
 • väčšia istota pri jazdení
 • oplatí sa aj pri kúpe vozidla na úver
 • uzatvorenie poistnej zmluvy a vybavenie poistnej udalosti je jednoduché a rýchle

Má GAP aj nevýhody?

Dĺžka poistenia

GAP poistenie je možné zjednať iba na obmedzenú dobu, ktorá sa vo všeobecnosti pohybuje v rozmedzí od 2 do 5 rokov po kúpe vozidla. 

Výluky poistenia

Tak, ako pri každom type poistenia, aj v prípade GAP poistenia sa môžu nájsť určité nevýhody. Jednou z nich sú napríklad výluky. 

Z krytia sú vylúčené vozidlá taxislužieb, požičovne automobilov, autoškoly a pretekárske vozidlá. Poisťovňa nepreplatí sumu ani vtedy, ak sa porušia podmienky pravidiel cestnej premávky alebo pri požití alkoholu.

Cena

Obmedzená je aj cena vozidla. Niekedy to je 40-tisíc, inokedy 100-tisíc Eur. Napokon treba zdôrazniť aj to, že GAP nie je lacné poistenie a aj tu platí, že čím je obstarávacia cena vozidla vyššia, tým je vyššia aj cena poistenia.

GAP poistenie sa zvyčajne odvíja od hodnoty vozidla a predstavuje 1%, prípadne 2% z kúpnej ceny auta. 

Ako si zvoliť správne GAP poistenie?

Výber GAP poistenia by ste mali zvážiť podľa vašich potrieb a zároveň zvážiť ponuky viacerých poisťovní. Existujú mnohé kritériá, ktoré treba pri výbere zohľadniť:

 • Výška poistného (jednorazové alebo ročné)
 • Poistné krytie
 • Doba krytia (2-5 rokov)
 • Frekvencia platenia poistného
 • Rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí a pod.

Poistenia sú dostupné v rôznych variantoch krytia aj s možnosťou bez poistenia náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia. Ak si nie ste istí, pri výbere je vždy dobré poradiť sa s odborníkmi. Dôležité je zabezpečiť si také poistenie, ktoré vám a vášmu vozidlu bude najviac vyhovovať.

Ako uzatvoriť GAP poistenie?

Podmienky pre vstup do poistenia:

 • platné osvedčenie o evidencii motorového vozidla a platné evidenčné čísla
 • vznik poistenia môže byť časovo obmedzený a to napríklad najneskôr do troch mesiacov od kúpy vozidla
 • existencia a platné havarijné poistenie počas celej doby poistenia finančnej straty GAP
 • bežné používanie vozidla
 • spôsob použitia vozidla a maximálny vek vozidla podľa poisťovateľom stanovených podmienok
 • obstarávacia cena motorového vozidla nesmie prekročiť poisťovateľom stanovenú maximálnu hranicu

Kto môže uzatvoriť GAP poistnú zmluvu?

Poistenie uzatvára držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. 

Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná lízingová alebo úverová zmluva, poistnú zmluvu si dojednáva nájomca vozidla. 

Poistnú zmluvu môže uzavrieť aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné. V tomto prípade sa v zmluve uvádza aj osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje, teda poistený (držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť). V prípade škody sa tejto osobe alebo spoločnosti vypláca aj poistné plnenie.

Právne následky uzatvorenia zmluvy sú nasledovné:

 • poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie (v dohodnutom rozsahu a za splnenia dohodnutých podmienok), ak nastane poistná udalosť (totálna škoda alebo odcudzenie)
 • poistník (držiteľ motorového vozidla), t.j. ten, kto uzatvorí poistnú zmluvu s poisťovňou, má povinnosť platiť poistné

Ako uzatvoriť zmluvu?

Poistenie GAP je dnes možné uzatvoriť veľmi jednoducho aj online,  podobne ako PZP alebo havarijné poistenie.

Pri výbere GAP je nutné vyplniť v poisťovni základné údaje a to:

 • dátum kúpy vozidla (uveďte dátum vystavenia faktúry alebo podpisu kúpnej zmluvy)
 • dátum začiatku poistenia (uveďte dátum, od ktorého má platiť vaše GAP poistenie)
 • rok výroby vozidla (uveďte rok výroby, teda prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii)
 • kúpna cena vozidla (cenu vozidla v € vrátane DPH uvedenú na faktúre)
 • stav vozidla (nové alebo ojazdené)
 • značka vozidla

Jednotlivé informácie sa však odvíjajú od konkrétnej poisťovne a od toho, aké podrobnosti a detaily potrebujú.

Čo by mala poistná zmluva obsahovať:

 • výšku poistnej sumy
 • výšku poistného
 • splatnosť a informáciu, či ide o jednorazové alebo bežné poistné
 • poistnú dobu
 • práva a povinnosti poisťovateľa a toho, s kým bola poistná zmluva uzatvorená.

Súčasťou poistnej zmluvy by mali byt' aj všeobecné poistné podmienky, ďalšie osobitné dojednania ako aj dokumenty v zmysle platnej legislatívy, ktoré podrobne upravujú práva a povinnosti poisťovateľa a aj toho, kto s poisťovateľom uzatvoril poistnú zmluvu.

Zaniknutie zmluvy poistenia finančnej straty

Zmluva GAP poistenia zaniká:

 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia podanou minimálne 6 týždňov pred jeho uplynutím
 • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti
 • nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie
 • odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom poistnú zmluvu
 • zánikom predmetu poistenia alebo zmenou vlastníka

Pri každej poisťovni však treba prihliadať na jej špecifické podmienky. Pri výbere GAP si dobre prečítajte podrobnosti v zmluve. Zistite, aké má poisťovňa podmienky a či vám vyhovujú.

Tip: Viete ako vybrať najvhodnejšiu a najbezpečnejšiu detskú autosedačku pre ochranu vašich detí?

Ktoré poisťovne poskytujú GAP poistenie?

GAP poistenie si môžete vybaviť v ktorejkoľvek z poisťovní na slovenskom trhu, ktoré tento druh poistenia aktuálne poskytujú:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa
 • Colonnade Insurance (bývalá poisťovňa QBE)
 • ČSOB poisťovňa
 • Generali poisťovňa
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperatíva poisťovňa
 • Uniqa poisťovňa
 • Wüstenrot poisťovňa

Koľko stojí GAP?

Ceny GAP poistenia sa môžu líšiť v závislosti od poisťovaného vozidla, jeho technického stavu, ako aj ponuky danej poisťovne. Pre vypočítanie orientačnej ceny môžete využiť online kalkulačky.

Amortizácia vozidla

Pri uzatváraní poistenia vozidla sa častokrát môžete stretnúť s pojmom amortizácia. Auto stráca časť svojej hodnoty už v okamihu, ako opustí predajňu. Pokles hodnoty auta opotrebením, je výdavok spojený s autom, ktorý často mnoho vodičov prehliada.

Amortizácia, čiže umorovanie, je postupné znižovanie hodnoty majetku za určitý čas. Ide o mieru opotrebenia majetku, a to nielen fyzického, ktoré vzniká používaním majetku, ale aj morálneho, keďže technológia aj v tomto odvetví neustále napreduje. Automobil teda stráca hodnotu aj vtedy, ak sa nepoužíva.

Faktory, ktoré najviac vplývajú na pokles ceny auta:

 • nájazd (čím viac kilometrov sa na aute najazdí, tým nižšia bude jeho hodnota)
 • vek
 • stav auta
 • typ paliva a spotreba
 • reputácia a imidž značky
 • predchádzajúci vlastník

Tip: Pri oprave auta sa spoliehajte najmä na overené autorizované náhradné autodiely

Poistenie vozidla a amortizácia

 

Poistenie s amortizáciou

Pokiaľ poisťovňa uplatňuje amortizáciu, znamená to, že plnenie, ktoré vám bude v prípade škodovej udalosti vyplatené, bude ukrátené o opotrebenie vozidla. To znamená, že za spôsobenú škodu dostanete menej peňazí, pretože vaše vozidlo je staršie, poprípade má najazdených veľa kilometrov.

Poistenie bez amortizácie

V prípade, že poisťovňa neuplatňuje amortizáciu, škoda vám bude vyplatená v plnej výške náhradných dielov. V takom prípade sa nemusíte obávať, že vám poisťovňa kvôli veku vozidla alebo najazdeným kilometrom poskytne menej peňazí na opravu.

Nie všetky poisťovne však amortizáciu vozidla uplatňujú, preto by ste na fakt či poisťovňa amortizáciu uplatňuje mali prihliadať aj pri uzatváraní PZP. Pri hľadaní poistenia myslite na to, aby vás poistka kvôli amortizácií nevyšla zbytočne draho.

Vysvetlenie pojmov

GAP

Guaranteed Asset Protection vo voľnom preklade znamená garantovanú ochranu majetku. V angličtine slovo gap znamená medzera, teda ide o pokrytie tejto škáry a poistenie nákladov vynaložených pri kúpe nového auta, o ktoré by ste inak prišli. GAP kryje rozdiel medzi cenou obstarávacou a časovou cenou.

Obstarávacia cena (vstupná cena)

Je suma, na ktorú môže byť vozidlo poistené a odpovedá konečnej nákupnej cene vozidla vrátane jeho výbavy, ktorá je uvedená na faktúre vystavenej predajcom. Ide o maximum, ktoré môže poisťovňa v tomto prípade vyplatiť.

Časová cena

Je aktuálna trhová cena vozidla zodpovedajúca jeho veku a stavu opotrebenia. Túto cenu možno opísať aj ako cenu, za ktorú si na trhu ojazdených vozidiel opatríte úplne rovnaké vozidlo.

Totálna škoda (totálka)

Je škoda na vozidle v takom rozsahu, že oprava už nie je možná, respektíve náklady na ňu prevyšujú celkovú obstarávaciu cenu vozidla.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt