Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti: aký je medzi nimi rozdiel a na čo si dať pri poistení pozor?

Poistenie majetku zahŕňa poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistení spočíva v tom, čo dané poistenie kryje a chráni.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 15.04.2021
Posledná aktualizácia: 15.04.2021

facebook
Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti: aký je medzi nimi rozdiel a na čo si dať pri poistení pozor?

Viete aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti?

Vieme, že v živote sa môže stať všeličo. To, že nejaký majetok vlastníme, ešte neznamená, že sa nám s ním nemôže nič stať. Je mnoho potencionálnych hrozieb, ktoré môžu to, čo je naše, poškodiť. A voči všetkému sa ochrániť nedá.

Ak už platíme hypotéku na nehnuteľnosť, bolo by vhodné si ju aj poriadne zabezpečiť.

Existuje však možnosť vlastný majetok si poistiť. V prípade škody na majetku môžeme získať od poisťovne finančné odškodnenie.

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti - aký je medzi nimi rozdiel?

Poistenie majetku zahŕňa poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistení spočíva v tom, čo dané poistenie kryje a chráni.

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenia nehnuteľnosti je samotná nehnuteľnosť. Zahŕňa všetky jej súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám. Konkrétne: všetky steny, okná, podlahy, inžinierske siete.

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia domácnosti sa môžu stať všetky hnuteľné veci a predmety, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu či chaty a slúžia na prevádzku domácnosti alebo na uspokojenie potrieb príslušníkov domácnosti.

Zjednodušené povedané môže poistenie domácnosti kryť všetko, čo nám spadne na zem, ak by sme dom chytili a obrátili hore nohami.

Poistenie domácnosti kryje a chráni:

 • nábytok
 • svietidlá
 • koberce a bytový textil
 • domáce elektrospotrebiče - biela technika (chladnička, sporák, práčka…)
 • technické zariadenia (výpočtová technika, audiovizuálna technika, anténne systémy, filmovacie a optické prístroje, fotoaparáty)
 • cennosti (drahé kovy, drahé kamene)
 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere
 • veci osobnej potreby (šatstvo, obuv)
 • náradie a zariadenie spojené s hobby
 • športové náradie
 • ostatné hnuteľné veci (knihy, hračky, kozmetika, potraviny)
 • hnuteľné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch, no patriace k nehnuteľnosti alebo domácnosti.

Poistenie domácnosti

Prečo je dôležité poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť?

Pri poistení nášho majetku je potrebné, aby sme si poistili nehnuteľnosť aj domácnosť. Vtedy dostatočne pokryjeme najčastejšie riziká, ktoré môžu spôsobiť škodu na bývaní.

Predstavme si poistnú udalosť - vytopenie. Boli poškodené parkety, nábytok aj elektrospotrebiče. Ak máme poistenú len domácnosť, nemôžeme si uplatniť nárok vyplatenia poistky na parkety, pretože tie sú súčasťou nehnuteľnosti. V opačnom prípade, ak máme poistenú len nehnuteľnosť, poškodený hnuteľný majetok nám nikto neodškodní.

Prečo je poistenie nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti vhodné uzavrieť v jednej poisťovni?

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti sú dva typy poistení a samozrejme môžeme ich uzatvoriť v dvoch rôznych poisťovniach. Takáto možnosť môže byť výhodná jedine z hľadiska nižšej ceny. Celkovo však bude pre nás jednoduchšie a v prípade uplatnenie si poistného praktickejšie, ak uzatvoríme obidva poistenia v jednej poisťovni. 

Prečo? 

Každá poisťovňa má podmienky nastavené inak. Môže mať aj iné predmety krytia konkrétneho poistenia. Ak uzatvoríme obidva poistenia v dvoch poisťovniach, môže sa nám stať, že nebudeme mať pokryté všetky časti nášho majetku. A potom pri uplatňovaní poistného zistíme, že poškodená vec nebola súčasťou ani jedného poistenia.

Na čo sa poistenie nehnuteľnosti a domácnosti vzťahuje?

Vždy existuje nejaké riziko, že náš majetok je ohrozený. Ohrozenie spočíva z rôznych vplyvov či už prírodného charakteru, alebo aj priamym i nepriamym cudzím zavinením. Medzi základné riziká, ktoré sa s väčšou či s menšou pravdepodobnosťou môžu udiať a na ktoré sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti patrí:

 • povodeň, záplava,
 • voda z vodovodného potrubia,
 • požiar,
 • výbuch,
 • priamy úder blesku,
 • víchrica,
 • krupobitie,
 • tiaž snehu, lavína,
 • zosuv pôdy,
 • zrútenie skál a zemín,
 • zadymenie,
 • výbuch sopky,
 • zemetrasenie,
 • pád stromov,
 • pád stožiarov alebo iných predmetov,
 • náraz vozidla, aerodynamický tresk,
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí,
 • krádež vlámaním alebo lúpež,
 • vandalizmus.

Poistenie domu

Vymenované riziká by mali byť súčasťou základného poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Teda škody spôsobené danými okolnosťami by nám mali byť na základe daného poistenia finančne vynahradené.

Rizík, ktoré potencionálne môžu ohroziť náš majetok je však viac. Na tie sa už nevzťahuje základné poistenie, no môžeme sa voči určitým ďalším rizikám pripoistiť.

Na čo nám môže slúžiť pripoistenie?

 • nepriamy úder blesku, prepätie,
 • zrážková voda (konkrétne preniknutie zrážkovej vody na poistnú vec),
 • škoda vzniknutá na potrubí,
 • únik vody (nadmerná spotreba vody pri prasknutí potrubia),
 • výpadok elektrickej energie a následné škody v domácnosti (napr. znehodnotenie potravín v chladničke alebo v mrazničke),
 • poistenie skla proti rozbitiu (z akýchkoľvek príčin),
 • skrat elektromotora, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch,
 • poistenie automatickej práčky,
 • poistenie ako predĺženie záruky na domáce elektrospotrebiče,
 • poistenie bicyklov uložených mimo bytu (napr. v pivničných priestoroch).

Osobitným pripoistením je poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Jedná sa o pripoistenie, ktoré má z hľadiska možného rizika veľký význam. Každému z nás sa môže stať, že určitým nedopatrením spôsobí nejakú škodu niekomu druhému.

Zodpovednosť z nehnuteľnosti:

Ide o akúkoľvek škodu, ktorou spôsobíme na cudzom majetku ujmu a ktorá súvisí s našou nehnuteľnosťou. Napríklad ak spôsobíme vytopenie susedov, požiar v susednom byte, pád predmetu z okna a následné poškodenie cudzieho majetku (napr. auta), či iné poškodenie vyplývajúce z našej nehnuteľnosti.

Zodpovednosť z domácnosti:

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti

Zodpovednosť z domácnosti zahŕňa celkovú občiansku zodpovednosť všetkých členov domácnosti. Dokonca aj domácich zvierat. Čiže škody, ktoré spôsobíme kedykoľvek a kdekoľvek pri bežnej činnosti v občianskom živote. Napríklad nechtiac poškodíme tovar alebo nejaké zariadenie v obchode.

Ako vidíme, poistenie nehnuteľnosti spolu s poistením domácnosti predstavujú jedno z najkomplexnejších druhov poistení. Okrem pokrytia základných rizík môžu zahŕňať aj množstvo iných pripoistení a nadštandardných krytí.

Čo vplýva na cenu poistenia nehnuteľnosti a domácnosti?

Akú výšku poistného nám poisťovňa určí, závisí od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti poisťovne berú do úvahy:

 • Stav a hodnota majetku - poisťovne vykonávajú fyzické obhliadky majetku, aby určili hodnotu daného majetku, aj aby skontrolovali jeho stav a celkové zabezpečenie domácnosti.
 • Veľkosť plochy poisťovanej nehnuteľnosti a domácnosti - čím je plocha väčšia, tým vyššie je aj poistné.
 • Lokalita nehnuteľnosti - poisťovne pri výške poistného zohľadňujú aj lokalitu, v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza.
 • Rozsah poistného krytia - výška poistného závisí od všetkých možných rizík, ktoré dané poistenie kryje.
 • Suma, na ktorú sa poistenie nehnuteľnosti a domácnosti uvádza - odporúčame uzatvoriť poistenie na novú hodnotu daného majetku, aby nám v prípade poistnej udalosti bola vyplatená suma vo výške potrebnej na jeho obnovenie.

Podpoistenie a nadpoistenie

Ako sme spomínali, stanovenie poistnej sumy je veľmi dôležité. V prípade, ak stanovíme poistnú sumu nášho majetku nižšiu, ako je jeho skutočná hodnota, vystavíme sa riziku podpoistenia. Ak sa daná vec poškodí, poisťovňa nám neuhradí dostatok prostriedkov na jej obnovenie.

Opačný prípad je nadpoistenie, čiže určenie vyššej poistnej sumy, ako je skutočná hodnota majetku. Vtedy je výška poistného zbytočne vysoká, pretože poisťovňa by v prípade poistnej udalosti mala zaplatiť len skutočné náklady - bez ohľadu na to, že sme si mylne platili vyššie poistné.

V každom prípade je lepšie majetok mierne nadpoistiť ako podpoistiť.

Prečo je potrebné poistenie domácnosti a nehnuteľnosti pravidelne aktualizovať?

Poistenie zariadenia domu

Ako vieme, ceny nehnuteľností sa menia. Z dlhodobého hľadiska hodnota nehnuteľnosti rastie. To sa môže týkať aj iných vecí či predmetov, ktoré sú súčasťou poistenia majetku (napríklad rôzne cenné veci, drahé kovy, či umelecké diela alebo starožitnosti).

Taktiež môže rásť cena vybavenia našej domácnosti z dôvodu prerábania a doplnenia nášho zariadenia. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby sme poistenie nehnuteľnosti a domácnosti pravidelne aktualizovali. To znamená, aby sme nastavili správnu aktuálnu poistnú sumu daného majetku.

Zabezpečenie domácnosti

Je pochopiteľné, že majetok potrebujeme chrániť. Keď myslíme na všetky možné riziká a urobíme čo najviac preto, aby sme im zabránili, do budúcna sa ušetríme mnohým nepríjemnostiam. Našu nehnuteľnosť a domácnosť potrebujeme čo najlepšie zabezpečiť. Vyžaduje to aj samotná poisťovňa, aby bola ochotná s nami zmluvu uzatvoriť .

Medzi základné zabezpečenie domácnosti patrí:

 • bezpečnostný uzamykací systém na vstupných dverách,
 • vstupné dvere dostatočne odolné voči poškodeniu,
 • v prípade väčších cenností a hodnotných vecí v domácnosti sa odporúča nainštalovať elektronický bezpečnostný systém,
 • dostatočné zabezpečenie okien, balkónových dverí, pivničných okien (hlavne v rodinnom dome alebo v byte na prízemí).

Poistenie stavby

Poistenie stavby

Ak staviame dom, existuje možnosť poistiť si už samotnú stavbu ešte pred samotným dokončením. Poskytne nám to ochranu nášho nedokončeného objektu (napríklad pri krádeži stavebného materiálu či náradia). Výhodou poistenia stavby je tiež to, že po dokončení stavby nemusíme uzatvárať novú poistnú zmluvu. Stačí po určitých úpravách plynule prejsť do poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.

Zmena vlastníka nehnuteľnosti

Ak sa zmení vlastník nehnuteľnosti (napríklad pri dedení, či v prípade darovania), mali by sme myslieť na to, že poistná zmluva sa tým pádom môže automaticky zrušiť. Neplatí to v každej poisťovni, ale určite to treba overiť. Aby sme neplatili poistné zbytočne a pritom daná zmluva je už neplatná.

Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti by sme mali túto skutočnosť oznámiť poisťovni a dohodnúť sa na prípadnom ďalšom postupe.

Kedy je možné získať pri poistení zľavu?

Poisťovne v niektorých prípadoch ponúkajú na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti rôzne zľavy a bonusy. Najčastejšie možnosti získania celkovej zľavy sú:

 • keď máme v danej poisťovni uzatvorené aj iné poistné zmluvy (napr. životné poistenie, úrazové poistenie),
 • keď sme ochotní platiť poistné v ročných intervaloch (nie v kvartálnych, alebo polročných),
 • keď sme ochotní uhrádzať poistné inkasným príkazom (nie poštovou poukážkou),
 • za bezškodový priebeh počas uplynulého poistenie nehnuteľnosti a domácnosti (ponúkajú len niektoré poisťovne).

Môže poisťovňa poistenie odmietnuť?

Áno, môže. Poisťovňa si samozrejme chráni vlastné záujmy. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je dobrovoľná záležitosť každého z nás. A zároveň poisťovňa má právo nám návrh poistenia zamietnuť. Najčastejšie prípady zamietnutia poistenia sú:

 • poškodenie nehnuteľnosti, ak je zničená, či nedostatočne udržiavaná,
 • nedostatočné zabezpečenie domácnosti,
 • ak nie je nehnuteľnosť trvalo obývaná (napr. víkendová chata, kde riziko vlámania je väčšie),
 • ak nebola nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s legislatívnymi predpismi,
 • ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti, to znamená, že bola v danom mieste povodeň za posledných 10 rokov.

V poslednom prípade sú poisťovne ochotné uzatvoriť poistnú zmluvu s vylúčením rizika povodne a záplavy. Samozrejme zohľadňuje sa z akého dôvodu bola na danom mieste takáto udalosť, či sa pravidelne opakuje atď.

Na čo treba myslieť pri uskutočnení poistnej udalosti?

Ak dôjde k nejakej poistnej udalosti, je to v každom prípade pre nás veľmi nepríjemné. Musíme však myslieť na to, že naším unáhleným správaním si zbytočne môžeme odškodnenie od poisťovne skomplikovať či až znemožniť. Dôležité je neničiť dôkazy o škode na majetku. Stav nehnuteľnosti aj domácnosti treba nemeniť ani nevyhadzovať zničené veci. Výnimkou je samozrejme situácia, kedy je nevyhnutné do daného stavu zasiahnuť, kvôli našej bezpečnosti a tiež aby nevznikali ďalšie škody. Ak to okolnosti dovoľujú, pomôžeme si, keď škody zachytíme na video alebo na fotografie. Vzniká tak pre poisťovňu dôkaz, ktorý bude pre nás užitočný.

Poistenie domových priestorov

Na záver: Na čo si dať pozor pri uzatváraní poisťovacej zmluvy?

Pred uzatvorením poistnej zmluvy sa treba zamerať na dve podstatné kritériá:

 • či zmluva pokrýva dostatočné množstvo rizík, ktoré nám reálne hrozia,
 • či je výška poistnej sumy optimálne nastavená.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti slúži na ochranu nášho majetku. Ak už teda platíme poistné, mali by sme mať istotu, že v prípade poistnej udalosti nám škoda bude finančne dostatočne vynahradená.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt