Viete ako kryjú poisťovne poistné udalosti počas vojnového stavu?

Mnohí z vás si platia životné poistenie a zaujíma vás, či by vaša poistka ,,fungovala“ aj počas vojnového konfliktu. V krátkom článku vám prinášam prehľad, čo sa píše v poistných podmienkach pri jednotlivých životných poisťovniach.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 01.03.2022
Posledná aktualizácia: 08.12.2022

facebook
Viete ako kryjú poisťovne poistné udalosti počas vojnového stavu?

Plnia poisťovne zo životného poistenia v prípade vojny?

Mnohí z vás si platia životné poistenie a zaujíma vás, či by vaša poistka ,,fungovala“ aj počas vojnového konfliktu. V krátkom článku vám prinášam prehľad, čo sa píše v poistných podmienkach pri jednotlivých životných poisťovniach.

Allianz

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak: k smrti poisteného došlo v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými udalosťami alebo pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch, ak v príslušných OPP nie je uvedené inak.

Vojnovú udalosť poisťovňa Allianz definuje takto: udalosť, ktorá má pôvod alebo súvisí s vojnou, bez ohľadu na skutočnosť, či vojna bola alebo nebola vyhlásená, napr.: invázia alebo útok ozbrojených síl, vojenská okupácia, akékoľvek pripojenie územia, bombardovanie, použitie akýchkoľvek zbraní proti územiu iného štátu, blokáda prístavov. Za vojnovú udalosť sa nepovažujú vnútorné nepokoje a napätia, ako sú vzbury, izolované a sporadické násilné činy a ostatné činy podobnej povahy, ktoré sa nepovažujú za ozbrojené konflikty.

Axa (Uniqa)

Poistiteľ neposkytuje plnenie za poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou, vnútornými nepokojmi alebo jadrovou katastrofou, alebo pri plnení služobných povinností vojakov pri zahraničných misiách. Uvedené obmedzenia plnenia sa nevzťahujú na poistné udalosti, ktoré nastali v súvislosti s vnútornými nepokojmi na území Slovenskej republiky a v súvislosti s terorizmom aj mimo územia Slovenskej republiky, ak oprávnená osoba preukáže, že sa poistený na týchto udalostiach aktívne nepodieľal na strane organizátorov nepokojov alebo teroristov. V prípade poistnej udalosti z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia vyplatí poistiteľ vo vyššie uvedených prípadoch plnenie minimálne vo výške odkupného.

ČSOB

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie:
a) ak poistná udalosť u poisteného nastala v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým konfliktom, bojovými alebo vojnovými akciami, jadrovou energiou, mierovými misiami, vzburami, povstaniami a nepokojmi. To neplatí v prípade účasti poisteného na vzburách, povstaniach a nepokojoch na území SR, ku ktorým došlo pri plnení jeho pracovných alebo služobných povinností,
b) ak bola poistná udalosť spôsobená jadrovým žiarením vyvolaným výbuchom alebo poruchou jadrového zariadenia a prístrojov, alebo nedbanlivosťou zodpovedných osôb, inštitúcií alebo úradov pri doprave, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi materiálmi,
c) ktorá nastala aktívnou účasťou poisteného na teroristickom čine alebo príprave naň, na vnútorných nepokojoch alebo na vojnovom konflikte,
d) ktorá nastala v dôsledku teroristického útoku v prípade, že štátne orgány SR alebo organizácie navštíveného štátu do dňa vycestovania poisteného vyhlásili, že neodporúčajú cestovať, resp. odporúčajú občanom zvážiť vycestovanie do tejto krajiny, alebo že sa v tejto krajine očakáva teroristický útok, a poistený aj napriek tomu do tejto krajiny vycestuje; alebo poistený sa v čase uvedeného vyhlásenia nachádzal v tejto krajine, a napriek tomu krajinu neopustil.

Generali

Poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných udalostí, ku ktorým dôjde: V priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým konfliktom, bojovými alebo vojnovými akciami, mierovými misiami, vzburami, povstaniami a nepokojmi; poisťovateľ plní z poistných udalostí, ktoré vzniknú pri účasti poisteného na vzburách, povstaniach a nepokojoch na území SR, ku ktorým došlo pri plnení pracovných alebo služobných povinností poisteného.

Komunálna poisťovňa

Poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť, ku ktorej došlo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, z dôvodu alebo následkom: a) bojových alebo iných vojnových akcií, b) vzbury, povstaní, nepokojov alebo teroristickej akcie, c) potlačovania vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej republiky, d) dlhodobého pôsobenia jadrového žiarenia, následkom jadrovej reakcie alebo rádioaktívnej kontaminácie a v dôsledku ionizačných žiarení s výnimkou následkov lekárskeho ošetrenia.

Kooperativa

Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom konflikte stanoví poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky poistného plnenia pri smrti poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepriamej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami.

Poisťovňa nie je povinná plniť za poistné udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na vojnových udalostiach, vzburách, povstaní, štrajkoch, nepokojoch, bitkách (iba dobrovoľná účasť), občianskej vojne a vnútroštátnych nepokojoch alebo teroristickej akcii s výnimkou obetí popísaných udalostí a akcií,
b) v priamej alebo nepriamej súvislosti s účasťou poisteného na potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plnení pracovnej či služobnej povinnosti na území Slovenskej republiky s výnimkou obetí popísaných udalostí a akcií.

Metlife

Z poistenia podľa Vašej zmluvy sú vylúčené tieto udalosti: 1. Udalosti, ktoré vznikli následkom alebo v súvislosti s vojenským výcvikom, vojenským cvičením a/alebo plnením bojových úloh, avšak iba ak poistený v čase poistnej udalosti slúži ako profesionálny vojak v ozbrojených silách (pozemné, vzdušné, námorné sily) akejkoľvek krajiny alebo medzinárodnej organizácie v čase mieru alebo vojny alebo v jednotke, ktorá k nim patrí. Ak poistený poistený zomrie následkom takejto činnosti v čase vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej) do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy, vyplatíme oprávnenej osobe celé zaplatené poistné za životné poistenie, znížené o akékoľvek Vaše splatné záväzky voči nám. V prípade investičného životného poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu účtov stanovenú ku dňu smrti poisteného. DÔLEŽITÉ: Ak je Vaša zmluva platná viac ako 2 roky bez prerušenia a poistený zomrie následkom činnosti v ozbrojených zložkách v čase vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej), vyplatíme oprávnenej osobe poistné plnenie pre prípad smrti poisteného dohodnuté vo Vašej zmluve.

Sumár: bežní ľudia aj vojaci majú vojnu v poisťovni Metlife krytú, ale len na smrť, choroby a úrazy nie. Vojaci až po 2 rokoch trvania zmluvy, do 2 rokov by sa profesionálnemu vojakovi vrátilo buď zaplatené poistné, v prípade sporiacej zmluvy hodnota účtu. 

 

NN

Obmedzenia poistného plnenia v prípade poistnej udalosti - úmrtie poisteného, poisťovateľ nevyplatí žiadne poistné plnenie, ak k úmrtiu u poisteného došlo: v priamej alebo nepriamej súvislosti s občianskymi nepokojmi, vojnovými udalosťami alebo inými vojnovými stavmi, s výnimkou poisteného ako profesionálneho alebo povolaného vojaka (ďalej len „vojak“) v národných alebo v iných oficiálnych ozbrojených silách v čase vojnovej udalosti alebo iného vojnového stavu, alebo v prípade vykonávania mierových misií, ktorému vzniká nárok na poistné plnenie po uplynutí 2 rokov od začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy pre hlavné poistenie alebo začiatku doplnkového poistenia. V prípade, ak k úmrtiu poisteného vojaka došlo počas 2 rokov od zvýšenia poistnej sumy, poisťovateľ vyplatí poistnú sumu platnú pred týmto zvýšením.

Vojnová udalosť alebo iný vojnový čin je v poisťovni NN definovaná takto: Najmä vojna (bez ohľadu na to, či bola vyhlásená alebo nie), hraničná roztržka, povstanie, revolúcia, vzbura, proti vládny puč alebo pokus o puč, obmedzený vojenský čin cudzej republiky (napr. iba letecký úder alebo iba námorná akcia), útok komanda alebo teroristický čin.

Občianske nepokoje sú v NN definované takto: Najmä nezákonná demonštrácia alebo nezákonný štrajk.

Novis

Právo na poistné plnenie v žiadnom z dohodnutých poistných rizík nevzniká za poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku: a) účasti na vojenských zásahoch, b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury, c) nukleárnej katastrofy alebo vojenských konfliktov.

Uniqa

Výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného plnenia:
a) Následkom priamej či nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu v súvislosti s aktívnou účasťou na nich, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriateľa (bez ohľadu na to, či už bola vojna vyhlásená alebo nie), pričom táto výluka sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala počas vykonávania vojenskej služby alebo služby u polície na území Slovenskej republiky.
b) v dôsledku vnútroštátnych, resp. medzinárodných nepokojov akéhokoľvek druhu mimo územia Slovenskej republiky v súvislosti s aktívnou účasťou na nich.
c) v súvislosti s teroristickými činmi alebo inými ozbrojenými konfliktami. Táto výluka sa uplatní iba v nasledovných prípadoch:
- v prípade aktívnej účasti na nich, alebo
- pre udalosti mimo územia Slovenskej republiky a v prípade ak k uvedenej udalosti dôjde na území štátu alebo oblasti, kam nie je na základe vyhlásenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporučené cestovať. Aktuálny zoznam je dostupný na stránke ministerstva.

Wüstenrot

Poistnou udalosťou nie je smrť v dôsledku: a) účasti na vojenských rokovaniach krajín vo vojnovom stave, b) účasti na vzbure, povstaní alebo nepokojoch na strane pôvodcov vzbury, c) účasti SR na vojenských konfliktoch, alebo ak bude SR postihnutá nukleárnou katastrofou, d) úmyselného trestného činu poisteného, e) aktívnej účasti na teroristickej akcii motivovanej akýmkoľvek dôvodom, f) účasti vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach.

Youplus

Poistne plnenie neposkytneme, ak škodová udalosť nastala v súvislosti s použitím jadrových, chemických, alebo biologických zbraní, alebo v súvislosti s jadrovou katastrofou. Poistne plnenie neposkytneme oprávnenej osobe ani vtedy, ak k škodovej udalosti došlo v súvislosti s aktívnou účasťou poisteného na ozbrojených konfliktoch, teroristických činoch alebo iných aktoch agresie, alebo pri jeho aktívnej účasti na nepokojoch či armádnych operáciách a misiách, či už vnútroštátnych alebo medzinárodných, alebo ak pre oblasť v zahraničí, kde došlo k príčine poistnej udalosti, bolo zo strany Ministerstva zahraničných vecí vydané varovanie pred cestovaním z tohto dôvodu.

Ak dôjde k úmrtiu v súvislosti s inými okolnosťami, poisťovňa Youplus nemá dôvod v takom prípade neplniť. 

Záver

Ako vidíte skoro všetky poisťovne majú vojnu vo výluke, až na pár výnimiek niektorých poisťovní, ktoré by podľa VPP plnili, ak by sa jednalo o náhodný teroristický útok, alebo občiansku vzburu, ktorej by ste sa aktívne nezúčastňovali. Samozrejme, môže sa stať, že v čase niektoré poisťovne pristúpia k tomu, že svoje produkty vylepšia v prospech klientov, tak ako urobili niektoré poisťovne počas pandémie. Z vybraných poisťovní má pre klientov najústretovejšie podmienky z pohľadu plnenia v prípade vojny poisťovňa Youplus,Axa a Metlife. Ak by však nastala vojna v plnom rozsahu a bolo by veľa obetí, žiadna poisťovňa nie je schopná ustáť takéto obrovské škody na zdraví a majetku obyvateľstva a v takomto prípade, by sa svet, ekonomika ako ju poznáme, dočasne pozastavila.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt