Všetko čo potrebujete vedieť o investovaní do akcií a obchodovaní na burze

Jednoduchý návod, ako investovať do akcií a ako sa vyznať v obchodovaní na burze

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 20.07.2022
Posledná aktualizácia: 20.07.2022

facebook
Všetko čo potrebujete vedieť o investovaní do akcií a obchodovaní na burze

Čo sú akcie?

Akcia je majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje majetkový podiel v akciovej spoločnosti. Majiteľ akcie je teda spolu s ostatnými akcionármi vlastníkom majetku spoločnosti, ktorá akcie vydala (emitovala).

Akcia predstavuje časť základného imania vyjadrujúcu výšku vkladu akcionára do základného imania a vyjadruje súhrn práv a povinností akcionára.

Napríklad: 

Ak má akciová spoločnosť 1000 akcií a konkrétny akcionár vlastní 100 akcií, má v akciovej spoločnosti 10% podiel. Teda z toho vyplývajúce právo na 10% z výsledku hospodárenia, respektíve 10% podiel na likvidačnom zostatku.

Akcia je definovaná ako:

 • cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní spoločnosti
 • časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania
 • vyjadrenie súhrnu práv a povinností akcionára (najmä povinnosť vkladu, právo účasti na riadení, právo na podiel na zisku, právo na likvidačný zostatok)

S vlastníctvom akcií sú spojené dva druhy práv:

 • právo podieľať sa na riadení spoločnosti - akcionár má na základe tohto práva možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať na valnom zhromaždení vysvetlenia a podávať návrhy
 • majetkové práva akcionára - ide o právo akcionára podieľať sa na výsledku hospodárenia a podieľať sa na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou

Akciová spoločnosť je povolená právna forma podnikania na Slovensku. Minimálne základné imanie na založenie akciovej spoločnosti je 25 000 eur.

Aké typy akcií existujú?

Akcie sa rozdeľujú podľa nasledujúcich spôsobov:

Podľa toho, ako je definovaný podiel na vlastníctve akciovej spoločnosti:

 • Podielové akcie – akcia vyjadrená ako podiel na vlastnom majetku spoločnosti (napríklad 1/1000)
 • Akcie na nominálnu hodnotu – tie sa u nás využívajú častejšie. Nominálna hodnota akcie nie je skutočná cena akcie. Skutočná cena akcie sa môže od nominálnej hodnoty líšiť. Skutočnú cenu akcie určuje dopyt na burze cenných papierov.  

Podľa spôsobu označenia vlastníka:

 • Akcie vydané na meno - majiteľ akcií je zapísaný v knihe akcionárov spoločnosti a prevoditeľnosť týchto akcií (predaj, darovanie) sa dá v stanovách spoločnosti obmedziť napríklad na nutný súhlas predstavenstva a podobne.
 • Akcie vydané na majiteľa - sú voľne obchodovateľné a o ich prevode netreba upovedomiť ich emitenta.

Podľa práv akcionára:

 • Kmeňové akcie – kedy vlastník akcií (akcionár) má právo podieľať sa na riadení spoločnosti a teda môže hlasovať na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie akcionárov je najvyšší orgán akciovej spoločnosti. Váha hlasu každého akcionára závisí od jeho podielu na majetku spoločnosti. Akcionár má tiež právo podieľať sa na zisku spoločnosti vo forme dividendy, či právo podieľať sa na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. Kmeňové akcie nemajú pevne stanovenú sumu, ktorá sa vypláca ich majiteľovi. Výška dividendy a spôsob jej vyplácania podlieha schváleniu valného zhromaždenia spoločnosti.
 • Prioritné akcie – majitelia prioritných akcií majú prednostné právo na vyplácanie zisku spoločnosti (dividendy). Dividenda je podiel na zisku akcionára, ktorý sa vyjadruje percentom z hodnoty akcie. Tieto podiely sa vyplácajú väčšinou 3 až 4-krát do roka. Majiteľ prioritnej akcie však nemusí mať právo na hlasovanie na valnom zhromaždení. Súhrnné množstvo nominálnych hodnôt vydaných prioritných akcií spravidla nemôže prekročiť polovicu základného imania akciovej spoločnosti. 

Podľa podoby:

 • Listinného cenného papiera – akcia fakticky existuje ako cenný papier a akcionár ju má u seba (napríklad v trezore)
 • Zaknihovaného cenného papiera – je registrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov a nemá papierovú podobu. Cenný papier môže byť prijatý na burzu cenných papierov len vtedy, ak je vydaný v podobe zaknihovaného cenného papiera.

  Akciová spoločnosť na Slovensku uzatvára zmluvu o vedení zaknihovaných akcií a ich majiteľov, resp. o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Podľa veľkosti trhovej kapitalizácie akciovej spoločnosti:

 • Large cap – akcie spoločností s trhovou kapitalizáciou 10 miliárd USD alebo viac
 • Mid cap – akcie akciových spoločností s trhovou kapitalizáciou od 2 do 10 miliárd USD
 • Small cap – akcie firiem s trhovou kapitalizáciou od 300 miliónov až 2 miliárd USD

Zamestnanecké akcie ako novodobý fenomén

Tieto akcie znejú na meno a môžu sa prevádzať iba medzi zamestnancami spoločnosti alebo zamestnancami, ktorí odišli do dôchodku. Pri úmrtí vlastníka zamestnaneckej akcie alebo po ukončení pracovného pomeru sa táto akcia musí vrátiť spoločnosti. Pokiaľ stanovy neurčujú niečo iné, majú majitelia zamestnaneckých akcií rovnaké práva ako ostatní akcionári.

Vo svete je bežným javom, že zamestnanci vlastnia od spoločnosti určité akcie. Vďaka tomuto benefitu sa zamestnanci vedia viac stotožniť so spoločnosťou, kde pracujú a prirodzene im záleží na tom, aby spoločnosť prosperovala a hodnota ich akcií rástla.

Z histórie investovania do akcií

Ľudia už od nepamäti hľadali možnosti, ako zarobiť na pohyboch cien na trhu - na investovaní. 

Počiatky organizovaných trhov s investičnými nástrojmi vznikli v Európe. Prvé burzy vznikali z pravidelných stretnutí obchodníkov na určitých miestach, kde sa spočiatku obchodovalo predovšetkým s dlžobnými úpismi. 

Existujú správy, podľa ktorých sa takéto organizované trhy konali v talianskych Benátkach, Janove, Florencii, či mestách ako Londýn a Champagne.

Samotný názov burza pochádza z latinského slova „bursa“ a znamená kožený mešec na peniaze. 

Názov burza sa neskôr zaužíval na pomenovanie inštitúcie v belgických Antverpách. Práve burza v Antverpách je považovaná za prvú finančnú burzu, tak ako ju poznáme dnes. Vznikla v roku 1531 a uskutočňovali sa v nej obchody so zlatými a striebornými mincami a inými fyzickými komoditami či zmenkami.

Skutočná revolúcia v histórii cenných papierov nastala v roku 1602, keď v Amsterdame vznikla prvá akciová burza na svete. Historicky prvá verejná emisia akcií patrila holandskej Východoindickej spoločnosti. S jej akciami už prebiehal fyzický obchod na obchodnej ploche - pite.

Nádvorie amsterdamskej akciovej burzy

Po úspechu z Amsterdamu vznikali v Európe ďalšie akciové burzy: Berlín (1685), Londýn (1688), Paríž (1724).

Obchodovanie na svetových burzách si však získalo popularitu až v 19. storočí, keď sa rozvíjali technológie ako telegraf, telefón a súčasne existovali obrovské kapitálové požiadavky na budovanie priemyslu a železníc.

Slávna newyorská burza vznikla v roku 1792. 

V tom čase sa v spodnej časti Wall Street nachádzal mohutný platan, pod ktorým sa desiatky rokov pravidelne stretávali brokeri a obchodovali s cennými papiermi. Práve pod týmto stromom podpísalo 24 obchodníkov Buttonwoodsku dohodu, na základe ktorej vznikol kontrolovaný trh a spustila sa burza.

Fotografia pavilónu newyorskej akciovej burzy (NYSE) v roku 1908

Na začiatku 20. storočia bola newyorská burza druhá najväčšia na svete, čo sa týka množstva obchodovaného kapitálu, hneď po tej londýnskej.

Zlom nastal v neslávnom roku 1929, ktorý priniesol jej krach a vyvolal celosvetovú hospodársku krízu, ktorá priniesla množstvo bankrotov a vytvorila zástupy nezamestnaných.

Príchod počítačovej revolúcie od 70. rokov minulého storočia priniesol rapídny rozvoj a pomerne veľkú zmenu. Prelomovým bol rok 1971, keď prišiel na svet počítačový systém Nasdaq, ktorý sa stal aj impulzom pre vznik rovnomennej burzy.

Fotografia pavilónu newyorskej akciovej burzy (NYSE) v roku 2022

Dnes je vďaka internetu a medzinárodným brokerom investovanie po celom svete jednoduchšie a dostupnejšie ako kedykoľvek v histórii. 

Nakupovať akcie je možné zo smartfónu či počítača z pohodlia domova a to už od minimálnych súm - desiatok či stoviek eur.

Dnešný akciový trh

Na Slovensku je akciový trh málo rozvinutý a nefunguje ako vo svete. Slováci sa v minulosti viackrát popálili na prvej/druhej vlne kupónovej privatizácie a rôznych kauzách pyramídových spoločností ako BMG Invest, Drukos či Horizont. 

Staršie generácie ľudí na Slovensku aj preto dodnes nedôverujú investovaniu ako takému. Spoločnosti ako BMG Invest však boli nebankové inštitúcie a so serióznym, regulovaným investovaním nemali vôbec nič spoločné.

Umiestnenie akciových spoločností na burzu

Keď sa spoločnosť stane verejne obchodovateľnou na burze, jej akcie a podiel v spoločnosti si môže kúpiť hocikto. Čím vyšší podiel si investor nakúpi, tým viac právomocí v spoločnosti získa.

Najhlavnejšími dôvodmi, prečo spoločnosti umiestňujú svoje akcie na burze, je získanie dodatočného kapitálu na svoj rozvoj, zatiaľ čo riziká vlastníctva sú rozdelené medzi väčšiu skupinu akcionárov.

Umiestnenie akcií na burze so sebou nesie aj určité nevýhody. Spoločnosť je pod drobnohľadom, priláka to záujem médií a širokej verejnosti. Na cenu akcií spoločnosti teda začne vplývať trhový sentiment.

Pre akciové spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na svetové burzy existuje IPO (Initial public offering). V preklade môžeme zjednodušene povedať, že sa jedná o úvodnú verejnú ponuku spoločnosti na predaj jej podielov.

Mapa akcii z amerického indexu S&P 500, Zdroj: Finviz.com

Ako sa vyvíja cena akcií?

Cenu verejne obchodovanej akcie ovplyvňuje predovšetkým dopyt a ponuka, čiže počet kupujúcich a predávajúcich daný akciový titul. Počet kupujúcich a predávajúcich daných akcií v ktorýkoľvek deň na burze potom závisí od mnohých faktorov ako sú:

 • trendy na trhu - rozvoj spoločensky udržateľných projektov, tlak na využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov, digitalizácia, ...
 • ekonomické udalosti vo svete - pandémia, vojna, energetická kríza, nezamestnanosť, inflácia, hospodárska kríza, ...
 • udalosti vo firme – zlý či dobrý hospodársky výsledok, ohlásenie predaja nového produktu, škandál majiteľa spoločnosti, právne spory, ...

Ak sa z dlhodobého hľadiska jedná o zdravé a úspešné spoločnosti, hodnota ich akcií v čase rastie. Príkladom môžu byť akcie spoločnosti Toyota Motor Corporation - najväčšej automobilky na svete. Toyota svojim investorom zhodnotila akcie o 2 736 % od roku 1982, čiže za posledných 40 rokov.

Vývoj ceny akcií spoločnosti Toyota Motor Corporation

Automobily sú cyklický tovar, v čase hospodárskej krízy dopyt po automobiloch rýchlo poklesne, aj preto je vývoj ceny akcií Toyoty volatilný (kolísavý). Rozumný investor akceptuje krátkodobý výkyv ceny, ak mu investícia z dlhodobého hľadiska prinesie požadovaný výnos.

Rastúci a klesajúci akciový trh

Ak cena akcií rastie, investori takýto priebeh nazývajú býčím trhom

Opakom je medvedí trh označujúci pokles cien akcií. 

Na burze je možné zarobiť v oboch prípadoch. 

Dalo by sa to prirovnať k stávkovaniu, na základe analýz potom traderi (obchodníci, ktorí vykonávajú obchody na burze s vysokou frekvenciou – dňové/týždňové obchody) predpokladajú, že trh bude rásť alebo klesať a nakupujú rôzne aktíva.

Hodnota akcií sa mení v priebehu dňa aj viackrát. Veľká časť traderov neuspeje a je skôr v strate ako v dlhodobom zisku, nakoľko častokrát obchodujú aj na páku (na úver), to znamená, že operujú s oveľa väčším majetkom, akým disponujú a straty sú potom o to bolestivejšie.

Brokeri majú zákonnú povinnosť zobrazovať štatistiku neúspešnosti pákových obchodov ich klientov na oficiálnej webstránke

Ako investovať do akcií?

„Nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka“ - Warren Buffett

Aj v prípade akcií je potrebné investíciu správne diverzifikovať

Jeden z najvýznamnejších investorov všetkých čias Warren Buffett detailne skúmal hospodárske výsledky spoločností, o ktoré sa zaujímal a na základe týchto informácií sa rozhodoval, ktoré akcie nakúpi. Pričom nikdy nenakupoval akcie spoločností pôsobiacich iba v rovnakom odvetví či regióne.

Rozdelenie akciových spoločností podľa veľkosti trhovej kapitalizácie:

 • Large cap označujeme spoločnosti s trhovou kapitalizáciou 10 miliárd USD alebo viac. Tieto spoločnosti majú zvyčajne vybudovanú dobrú reputáciu poskytovaných produktov a služieb, investorom vyplácajú dlhodobo dividendy a prešli si stabilným rastom. Často sú tieto spoločnosti dominantnými hráčmi v etablovaných odvetviach a ich obchodné značky sú už dobre známe spotrebiteľskej verejnosti. Investície do akcií s veľkou trhovou kapitalizáciou sa môžu považovať za konzervatívnejšie ako investície do akcií s malou či strednou trhovou kapitalizáciou. Large-cap akcie teda pre investorov predstavujú potenciálne menšie riziko výmenou za menší rastový potenciál.

 • Mid cap sú podniky s trhovou kapitalizáciou od 2 do 10 miliárd USD. Zväčša sú to spoločnosti etablované v odvetviach, v ktorých sa očakáva rastúci trend alebo samotný rast odvetvia už prebieha. Mid-cap firmy môžu byť v procese zvyšovania podielu na trhu a zlepšovania celkovej konkurencieschopnosti. Táto fáza rastu pravdepodobne určí, či spoločnosť nakoniec využije svoj potenciál naplno. Akcie firiem so strednou trhovou kapitalizáciou spadajú medzi spoločnosti s veľkou a malou trhovou kapitalizáciou a to aj vo vzťahu riziko/výnos. Mid-cap akcie ponúkajú investorom väčší potenciálny výnos ako large-cap spoločnosti a zároveň menšie riziko ako spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou.

 • Small cap skratkou označujeme firmy s trhovou kapitalizáciou od 300 miliónov až 2 miliárd USD. Zväčša sú to mladé spoločnosti, ktoré sa snažia zaplniť medzeru na trhu alebo pôsobia v novovznikajúcich odvetviach. Small-cap akcie sú považované za najagresívnejšie a najrizikovejšie zo všetkých troch kategórií. Small-cap spoločnosti sú náchylnejšie na hospodársky pokles, pretože majú obmedzené zdroje. Ich hospodárske výsledky silno korelujú s ekonomickým cyklom. Na druhej strane, small-cap akcie môžu investorom v dlhodobom investičnom horizonte ponúknuť značný až agresívny potenciál rastu za predpokladu, že sú investori ochotní akceptovať vysokú mieru volatility ich investície.

Blue chips – táto skratka reprezentuje akcie najväčších, najčastejšie obchodovaných a najlepšie hodnotených firiem, ktoré sa obchodujú na najprestížnejších burzách sveta. Pojem „blue chip“ je odvodený od modrého žetónu, ktorý v kartovej hre poker predstavuje žetón s najvyššou nominálnou hodnotou.

Proces investovania do akcií spočíva vo viacerých krokoch:

 • 1) Výber poskytovateľa - ak chcete začať s investovaním do akcií, musíte si v prvom rade vybrať obchodníka s cennými papiermi (brokera) alebo banku či správcovskú spoločnosť, ktorá takúto službu poskytuje.

 • 2) Založenie investičného účtu - ak už máte vybraného poskytovateľa, otvárate si u neho investičný účet. Na tento účet prevediete určitú počiatočnú sumu a takisto peniaze, ktoré ste sa na investovanie do akcií rozhodli využiť. Tak prichádza na rad rozhodovanie, do akcií ktorých konkrétnych akciových spoločností chcete investovať.

 • 3) Obchodovanie - nákup a predaj akcií na burze dnes už väčšinou prebieha cez elektronickú obchodnú platformu daného brokera, banky alebo správcovskej spoločnosti. Na nákup a predaj akcií sa využívajú tzv. obchodné príkazy – market objednávka a limitná objednávka. Pri market objednávke nakupujete akcie za takú cenu, akú vám ponúkajú. Pri limitnom type objednávky si nákupnú alebo predajnú cenu akcií vopred stanovíte a príkaz sa automaticky spustí vtedy, keď sa limit naplní.

Stratégia investovania do akcií

Pokiaľ chcete investovaním vybudovať majetok, najdôležitejšiu úlohu v tomto procese zohráva čas. Investovanie je dlhodobá záležitosť a má svoje princípy a zákonitosti. Najefektívnejšia investičná stratégia v prípade akcií je „kúp a drž“, v tomto prípade hovoríme o pasívnom investovaní.

Existuje tiež aj aktívne investovanie, no štatistiky potvrdzujú, že zhruba 9/10 portfólio manažérov v dlhodobom časovom horizonte 10 a viac rokov nedosahuje ani také zhodnotenie ako v prípade pasívneho investovania.

Dôležité je odolávať emóciám a strachu, pretože strata peňazí v investícii nevzniká pri poklese akcie, ale až pri samotnom predaji akcie v období poklesu. Pokles hodnoty akcií je naopak ideálnou príležitosťou na lacnejší nákup.

Investičný trojuholník

Hlavnou charakteristikou investičného trojuholníka je, že sa nikdy nedá dosiahnuť optimum vo všetkých troch vrcholoch naraz. Napríklad bez podstúpenia rizika a zníženia miery likvidity nie je možné dosiahnuť maximálny výnos. 

Cieľom investora je mať čo najlikvidnejšiu investíciu, minimalizovať riziko a maximalizovať výnos. Medzi troma cípmi trojuholníka teda hľadá investor rovnovážny bod, ktorý vyhovuje jeho preferenciám.

Aké sú poplatky pri investovaní do akcií?

Poplatky investície do akcií sa líšia v závislosti od investičnej platformy a predajného kanála. Pri investovaní do akcií sa spravidla nevyhnete transakčným poplatkom, ktoré sú naúčtované pri každom nákupe a potom následnom predaji akciového titulu.

Potom môžu byť investorom účtované poplatky na ročnej báze a to z objemu investičného majetku – poplatky za správu a poplatky za zhodnotenie.

Niektoré traderske platformy účtujú poplatok za nečinnosť a nepriamo ženú do toho, aby ste realizovali nákupy a predaje cenných papierov vo vyššej frekvencii – čo znamená ďalšie transakčné poplatky.

Zdaňovanie akcií v podmienkach SR

Akcie obchodované na burze cenných papierov majú daňové výhody a výnos z takejto investície je za istých podmienok oslobodený od dane

Na príjmy dosiahnuté z prevodu akcií je možné uplatniť časový test – oslobodenie od dane, pokiaľ je cenný papier obchodovaný na burze a bol držaný aspoň 1 rok.

Od dane z príjmov je oslobodený  príjem  z predaja  (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok a to len za predpokladu, že doba medzi ich prijatím na regulovaný trh  alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok.

Uvedené oslobodenie vyplýva z ustanovenia §  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov. Na tieto príjmy je možné použiť oslobodenie od dane 500 eur §  9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Cenné papiere obchodované na burzách ako sú akcie či ETF fondy sú kvôli ročnému časovému testu z daňového hľadiska pre investorov najlepšími investičnými nástrojmi na Slovensku podľa aktuálne platnej daňovej úpravy.

Ako investovať do akcií bezpečne, jednoducho a bez starostí?

Investovanie len do konkrétnych akcií so sebou nesie mnohé riziká, ktoré môžu spôsobiť, že sa vaša investícia nepodarí a vy prídete o časť peňazí v nej.

Najjednoduchší spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze a ochrániť ich pred infláciou, je nájsť si investičného poradcu, ktorý vám pripraví portfólio na mieru.

V investičnom portfóliu potom budete mať niekoľko ETF fondov, v ktorých budete mať stovky až tisíce najúspešnejších spoločností z celého sveta, rozložené geograficky, sektorovo aj podľa veľkosti trhovej kapitalizácie firiem. Komplexnej tématike ETF fondov sa venujem v tejto samostatnej sekcii: Investovanie do ETF fondov

Ak vás investovanie do akcií zaujíma, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt