Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť?

Daňová povinnosť neobchádza ani príjem pri predaji bytu. Ako vypočítať výšku dane a aké povinnosti sa s tým ešte spájajú?

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 15.04.2021
Posledná aktualizácia: 15.04.2021

facebook
Daň z predaja nehnuteľnosti: Čo by ste o nej mali vedieť?

Daňová povinnosť. Čo by ste o nej mali vedieť?

Daňová povinnosť neobchádza ani príjem pri predaji bytu. Ako vypočítať výšku dane a aké povinnosti sa s tým ešte spájajú?

Ako vypočítať výšku dane z predaja nehnuteľnosti a aké povinnosti sa s tým ešte spájajú?

Ak ste ako fyzická osoba predali nehnuteľnosť, je vašou povinnosťou tento príjem aj priznať v daňovom priznaní a zaplatiť vypočítanú daň. 

Daňové priznanie treba podať do konca marca, príp. júna alebo septembra, ak ste požiadali o odklad, v nasledujúcom kalendárnom roku, ako vám bol tento príjem z predaja nehnuteľnosti vyplatený.

V praxi to znamená, že ak ste nehnuteľnosť predali v roku 2020, musíte daň z predaja zaplatiť v roku 2021. Sadzba na výpočet dane je 19% na tú časť základu dane ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 €. Na tú časť základu dane, ktorá túto sumu presiahne, sa použije sadzba 25%.

TIP: Pozrite sa, ako si vybaviť najvýhodnejšiu hypotéku na trhu.

Ako vypočítať daň z predaja nehnuteľnosti?

Dôležité je vedieť, že daň sa neplatí priamo z ceny, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Do úvahy sa berie rozdiel medzi kúpnou cenou a predajnou cenou. Navyše si môžete započítať aj isté náklady spojené s nehnuteľnosťou, musíte ich však vedieť dokázať dokladmi o zaplatení.

Medzi položky, ktoré si môžete zahrnúť do nákladov patrí napríklad:

  • odmena znalcovi alebo advokátovi

  • výdavky na rekonštrukciu nehnuteľnosti

  • provízia realitnému agentovi

Môže sa tiež stať, že daň platiť nemusíte, a to vtedy, ak by obstarávacia cena v spojení s nákladmi bola vyššia ako cena, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Potrebný rozdiel by bol totiž záporný.

daň z predaja nehnuteľnosti

Oslobodenie z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Príjem z predaja nehnuteľnosti môže byť však aj oslobodený od dane, a to na základe podmienok, ktoré stanovuje zákon. Ak je váš príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, tento príjem v daňovom priznaní nie je potrebné uvádzať. Takisto sa nezarátava do hranice príjmov, ktorá určuje vznik povinnosti podať daňové priznanie.

Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia

  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ale až po 5 rokoch od preukázateľného nadobudnutia do vlastníctva 

  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Kedy je potrebné podať daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie z predaja nehnuteľností je nutné podať vtedy, ak ste ako fyzická osoba dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý už nie je oslobodný od dane z príjmov. Zároveň ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie. 

Povinnosť podať daňové priznanie vám aj v tomto prípade vzniká na základe podmienky, ak presiahnete v danom zdaňovacom období hranicu celkových príjmov - v roku 2020 bola táto hranica celkových zdaniteľných príjmov pre fyzické osoby nastavená na sumu 2 207,10 Eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazujete daňovú stratu. 

V takom prípade ste povinný príjem z predaja nehnuteľnosti priznať v daňovom priznaní.

A čo odvody do zdravotnej poisťovne?

Zákon o poistení hovorí jasne - poistné je povinné platiť aj z tzv. ostatných príjmov a práve medzi tie radíme aj príjem z predaja nehnuteľnosti. Samozrejme, okrem tých predajov, ktoré sú oslobodené od platenia dane. 

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške  14%  (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

Chcem s Vami spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre Vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt